Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 1.4.2

 
 
PP.1431.41.2013.IJ                                                                    Strzelce Opolskie, 07.06.2013r.              
                                                                                               
                         
                                                            
 
Szanowni Państwo,
informuję, iż w dniach od 17 czerwca do 1 lipca 2013r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013).
Nabór ten dotyczyć będzie projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym, promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.
Beneficjenci, tj. podmioty mogące starać się o wsparcie w ramach ww. poddziałania to:
·         Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
·          Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
·         Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa;
·         Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego);
·          Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach poddziałania, w tym organizacje turystyczne;
·         PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
·          Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi odpowiednio:
·         Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – maksymalnie 85%;
·         Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100%.
Kwota dofinansowania dla projektów promocyjnych o oddziaływaniu ponadregionalnym  wynosi od 500 tys. zł.
           W przypadku zadań związanych z podziałaniem 1.4.2 RPO WO mogą one być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których rzeczowy i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28.02.2015r.
Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w:
Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
·         osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
·         przesyłką kurierską;
·         listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
 
Zasady składania wniosków zawarte zostały w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II.
 
 
Z poważaniem
Iwona Jagusz
 
W razie potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji proszę o kontakt
z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2, pod numerem telefonu: 77 4401705 lub adresem poczty elektronicznej. Zapraszam również do skorzystania z konsultacji bezpośrednich.
Informacje podane przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich nie są oficjalnym stanowiskiem, i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
 
Wersja XML