Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

RG.6220.1.2014                                                                    Ujazd, dnia 5 listopada 2014r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – fermy brojlerów
w miejscowości Klucz”.

 

 

Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – fermy brojlerów w miejscowości Klucz.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,  pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

                                                                               

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 05.11.2014r. do 13.11.2014r.

                                                                                   

                                                                                               Tadeusz Kauch

                                                                                            Burmistrz Ujazdu                  

 

 

 

 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

1. Renata i Henryk Richter

ul. Słoneczna 20, 47-143 Klucz

2. Osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia

3. A.a.

 

 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Klucz

 

Wersja XML