Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice

OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA  UJAZDU

 1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr XLII.243.2014 z dnia 26 czerwca  2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice.

             Obszar planu miejscowego, oznaczony na załączniku graficznym do uchwały, jest ograniczony od zachodu  linią kolejową relacji Kędzierzyn – Strzelce Opolskie, wraz z tą linią, od północy, wschodu i południa obszar planu wyznaczają granice obszaru administracyjnego gminy i granice obrębu geodezyjnego wsi, a także granice obszaru obowiązującego planu miejscowego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka.                          

            Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd,  uchwalonego  uchwałą Nr XL.226.2014  Rady  Miejskiej  w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014  r.,  są wiążące dla ustaleń ww. planu miejscowego, objętego studium.

            Zakres opracowania planu miejscowego będzie odpowiadał art. 15 ust. 2 i 3 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice

         Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam  o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice.

            Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie  ww. uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe, określającej obszar,  przedmiot  oraz zakres   planu miejscowego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2,  pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy  z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaje zamieszczone „ Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla zespołu wsi Gminy Ujazd: Olszowa, Zimna Wódka, Klucz i Sieroniowice” sporządzone dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych wsi.

 

            Zainteresowani mogą składać wnioski do  ww. planu miejscowego oraz  uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30, 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) należy składać do dnia 30 stycznia  2015 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143  Ujazd, lub:
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w godzinach otwarcia urzędu, lub:
 3. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice, na adres:  umig@ujazd.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których  dotyczy.

 

Burmistrz Ujazdu

Wersja XML