Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie


ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 24 luty 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy w formie bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do dzierżawy:

- 14m2 z działki o nr ew.  516 o pow. 0,0242 ha, KW OP1S/00010668/1, obręb Ujazd, pod postawienie garażu;

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ujazd i posiada urządzoną księgę wieczystą.

§ 2

Dzierżawa gruntu nastąpi na okres trzech lat w formie bezprzetargowej.

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany jest do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się  Referatowi Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          Tadeusz Kauch

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Wersja XML