Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

RG.6220.2.2015                                                                       Ujazd,  dnia 20 kwietnia 2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

            Na podstawie art. 49 Kpa (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ujazdu  zawiadamia, że na wniosek Pana Bartosza Berlak zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji mebli”.

            Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest Burmistrz Ujazdu, natomiast organami właściwymi w sprawie wydania opinii i stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

            Informuje się strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

            Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscowości Olszowa.

            Zgodnie z art. 49 KPA niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                     

                                                                                                        Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          Tadeusz Kauch                                                                                            

 

 

Wersja XML