Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia

RG.6220.3.2015                                                                        Ujazd, dnia 14 lipca 2015 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu postanowienia

Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch hal produkcyjnych Mubea 1 i Mubea 2 wraz z budynkiem biurowym i niezbędną infrastrukturą na terenie działek 29/27; 1/10; 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3; 265/3; 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd” wszczętego na wniosek z dnia 25.06.2015 r. (data wpływu: 26.06.2015 roku) Pani Katarzyny Będzińskiej – pełnomocnika MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

wydał

postanowienie nr RG..6220.3.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.)

 

                                                                                               Tadeusz Kauch

                                                                                                    Burmistrz Ujazd

 

Wersja XML