Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg

 

DOCXOgłoszenie.docx
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału ....doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ i do oferty - Wzór wykazu wykonanych zamówień publicznych ....doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ i do oferty - Oświadczenie w zakresie art_ 24 ust_ 2 pkt_ 5 Pzp.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ i do oferty - Opis przedmiotu zamówienia OSP Ujazd.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ i do oferty - Wzór umowy.doc
 

Wersja XML