Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia

RG.6220.4.2015                                                                    Ujazd, dnia 8 września 2015r. 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu postanowienia

Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 308 w miejscowości Ujazd, wszczętego na wniosek z dnia 08.07.2015 roku Pana Rafała Jankowskiego – pełnomocnika Gminy Ujazd

wydał

postanowienie nr RG.6220.4.2015 z dnia 8 września 2015 roku  o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami,Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00 .

 

Okres publikacji zawiadomienia:  od dnia 08.09.2015 r. do 15.09.2015 r.

na stronie internetowej BIP:  www.bip.ujazd.pl  Ochrona Środowiska.

 

                                                        

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska

                                                                                             

                                                                                                         

 

Wersja XML