Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

RG.6220.7.2015                                                                        Ujazd,  dnia 10 września 2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Respondek – pełnomocnik firmy REKERS POLSKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 352 w miejscowości Olszowa”.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                       Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska

 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. REKERS Sp. z o.o. Sp. komandytowa

      Adres do korespondencji:

      Robert Respondek - pełnomocnik

      ul. Jana Rychla 6/14, 47-100 Strzelce Opolskie

 1. Schaumburger Immobilien Sp. z o.o.
 2. Haba-Beton Sp. z o.o.
 3. Gmina Ujazd
 4. Fremato Polska Sp. z o.o.
 5. Tauron Dystrybucja Sp. akcyjna
 6. A.a.

 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa

 

Wersja XML