Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron

RG.6220.4.2015                                                            Ujazd, dnia 8 października 2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ujazdu zawiadamia społeczeństwo, że na wniosek Pana Rafała Jankowskiego – pełnomocnika Gminy Ujazd zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”

 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia został nałożony postanowieniem Nr RG.6220.4.2015 z dnia 08.09.2015 roku, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich. Mając na uwadze powyższe przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został dołączony do akt sprawy w dniu 05.10.2015 roku.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

            W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11, w godzinach 8:00 do 14:00.

            Uwagi lub wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie od 08.10.2015 r. do 29.10.2015 roku.

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                          (-) Monika Jastrzembska

Wersja XML