Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

RG.6220.6.2015                                                                                           Ujazd, dnia 29 października 2015 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.6.2015 z dnia 29 października 2015 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29 października 2015 r. na wniosek Pana Piotra Przygoda – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe z dnia 11.08.2015 r. wydana została decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Podłączenie do eksploatacji studni wierconej nr 4 na ujęciu wody podziemnej
w Zimnej Wódce”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od 29.10.2015 r do 05.11.2015 r.

                                                                                 

                                                                                                      Burmistrz Ujazdu

                 (-) Tadeusz Kauch

Wersja XML