Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji

RG.6220.7.2015                                                                   Ujazd, dnia 2 listopada 2015 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.7.2015 z dnia 2 listopada 2015 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2 listopada 2015 r. na wniosek Pana Roberta Respondek – pełnomocnika firmy REKERS POLSKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z dnia 31.08.2015 r. wydana została decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku produkcyjnego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym
oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 352 w miejscowości Olszowa”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od 02.11.2015 r do 09.11.2015 r.

                                                                                

                                                                                             Burmistrz Ujazdu

           (-) Tadeusz Kauch

Wersja XML