Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA o wydanej decyzji zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

RG.6220.8.2015                                                                         Ujazd, dnia 8 luty 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2015 z dnia 8 lutego 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2016 r. na wniosek Pani Katarzyny Będzińskiej – pełnomocnika MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o., wydana została decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa dwóch hal produkcyjnych Mubea 1 i Mubea 2 wraz z budynkiem biurowym
 i niezbędną infrastrukturą na terenie działek 29/27; 1/10; 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3; 265/3; 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                            

Okres publikacji: od 08-02-2016 r.  do 15-02-2016 r.  

 

                                                                                                                                         Burmistrz Ujazdu

                                                    (-) Tadeusz Kauch

                                                                                             

 

Wersja XML