Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana do zapytania ofertowego „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji”

W zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2025” z dnia 09.02.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) W punkcie II Szczegółowy zakres zadania słowa:
 „Gotowy dokument musi byś spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi) w szczególności z ustawą z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji”
zastępuje się słowami:
„Gotowy dokument musi byś spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi) w szczególności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03 lipca 2015 r.”,
słowa:
„Przeprowadzenie procedury OOŚ,  w tym opracowanie wniosku o wydanie opinii dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.)”
zastępuje się słowami:
„Przeprowadzenie procedury OOŚ,  w tym opracowanie wniosku o wydanie opinii dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz  w razie konieczności sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko (na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.)
oraz słowa:
„Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawą o rewitalizacji, wytycznymi w zakresie rewitalizacji w obowiązujących programach operacyjnych, wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.”
zastępuje się słowami:
„Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. wytycznymi w zakresie rewitalizacji w obowiązujących programach operacyjnych oraz wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.”


2) W punkcie III Termin realizacji słowa:
„do 01.06.2016 r.”
Zastępuje się słowami:
„- Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
-Przeprowadzenie procedury OOŚ wraz ze sporządzeniem w razie konieczności Prognozy Oddziaływania na Środowisko  – w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż do dnia 01.11.2016 r.

zaktualizowany tekst zapytania ofertowego- PDFzapytanie ofertowe ze zmianami.pdf
 

Wersja XML