Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Kierunek FIO"

Kierunek FIO

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:
1.Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2.Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:
1.Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2.Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3.Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4.Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 14/03/2016 – 11/04/2016

Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł

Beneficjenci: 


1.Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:
•osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
•stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
•spółdzielnia socjalna;
•spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


2.Grupa nieformalna

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej


3.Grupa samopomocowa

To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 20 maja 2016  do 30 września 2016 r.

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Konkurs obsługuje dwóch operatorów:
1.Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
2.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:

Powiat opolski
 Gminy: Opole, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa (7)

Powiat krapkowicki
 Gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki (5)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski
 Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki (6)
 Powiat głubczycki
 Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice (4)
 Powiat prudnicki
 Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek (4)
 Powiat nyski
 Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce (9)

Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:

Powiat namysłowski
 Gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój (5)
 Powiat kluczborski
 Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie (4)
 Powiat oleski
 Gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień (7)
 Powiat brzeski
 Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz (6)

Powiat strzelecki
 Gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica (7)

Powiat opolski
 Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków. generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl  i www.dolinastobrawy.pl. Organizacje pozarządowe wnioskując o środki na rozwój składają wniosek za pomocą generatora, natomiast wnioski na realizację inicjatyw lokalnych oceniane będą w II etapach (wnioski/ fiszki składane za pomocą generatora i prezentacje). Szczegóły dostępne są w regulaminie.

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).

W przypadku składania wniosku za pomocą:
1.GENERATORA – www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl

Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:
1.złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
2.dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (w zależności od podziału na gminy).

Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 11 kwietnia  2016 do godziny 15:30.

W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15:30.
1.B) WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ (WORD)

W przypadku braku stałego dostępu do internetu lub innych trudności, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word). Formularz wniosku dla organizacji, grupy nieformalnej i samopomocowej dostępny jest na stronie internetowej www.ocwip.pl i www.archiwum.dolinastobrawy.pl W takim przypadku należy złożyć: oryginał wniosku i 1 kopię oraz płytę CD z nagranym wnioskiem w wersji edytowalnej i ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 do godziny 15:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15:30 (w zależności od podziału na gminy).

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji:
1.Ocena formalna

Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w regulaminie.
2.Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w regulaminie.

Szczegółowe informacje na temat naboru w zależności od podziału na gminy udzielane są:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 Damrota 4/35-36
 45-064 Opole
 Tel. 77 441 50 25
 e-mail:

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Rynek 1
 46-200 Kluczbork
 Tel. 77 413 11 38
 e-mail:

Szczegóły na temat konkursu  - kliknij na poniższego linka:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-naborze-w-konkursie-kierunek-fio/

Wersja XML