Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG.6220.2.2016                                                                        Ujazd,  dnia 29 kwietnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

            Na podstawie art. 49 Kpa (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ujazdu  zawiadamia, że na wniosek Pana Jacka Domicz – pełnomocnik Gminy Ujazd zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia wzdłuż istniejących dróg na terenie KSSE w Ujeździe oraz zatoki autobusowej przy ul. Europejskiej”.

            Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest Burmistrz Ujazdu, natomiast organami właściwymi w sprawie wydania opinii i stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach od 8:00 do 14:00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscowości Olszowa i Zimna Wódka. 

            Zgodnie z art. 49 KPA niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                             

Z up. burmistrza Ujazdu

                                                                                         (-) Monika Jastrzembska

 

Wersja XML