Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2016 z dnia 4 maja 2016r.

RG.6220.1.2016                                                                         Ujazd, dnia 4 maja 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.1.2016 z dnia 4 maja 2016 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 4 maja 2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Kręciproch
– pełnomocnika Agrocentrum wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego dotychczas użytkowanego na cele rolnicze, na magazyn środków ochrony roślin z częścią usługową
i zapleczem socjalnym dla pracowników”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                        

Okres publikacji: od 04-05-2016 r.  do 18-05-2016 r.  

                                                                                             

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch

Wersja XML