Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt POIS.05.03.00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

 

baner.jpeg
 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w ramach realizowanego projektu POIS.05.03.00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” przystąpiła do prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH160002 Góra Świętej Anny. Obszar ten został utworzony w celu skutecznej ochrony występujących tu elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego – zagrożonych w całej Europie siedlisk przyrodniczych
i gatunków. Narzędziem do ich skutecznej ochrony jest plan zadań ochronnych, w którym zaplanowane zostaną działania pozwalające skutecznie chronić przedmioty ochrony w obszarze – zabezpieczyć przed pogorszeniem stanu ich siedliska, a także podjąć próbę poprawy bądź odtworzenia warunków występowania w wybranych miejscach. Proces przygotowania projektu planu zadań ochronnych odbywa się z udziałem społeczności lokalnych, właścicieli i zarządców terenów obejmujących chronione siedliska przyrodnicze i siedliska chronionych gatunków, a także organizacji ekologicznych, rolniczych i przedsiębiorców.
W okresie od czerwca do września br. zaplanowano trzy spotkania dla w/w. grup. Pierwsze spotkanie dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH160002 Góra Świętej Anny odbędzie się dnia 2 czerwca br. o godz. 10.00 w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny.
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną zasady oraz metodyka przygotowania planu zadań ochronnych oraz przedyskutowane zostaną możliwości współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi uczestnictwem w procesie planowania i wdrażania ochrony.
Niezależnie od prezentacji i dyskusji najistotniejszych zagadnień dotyczących projektu planu zadań ochronnych podczas spotkań, jego ostateczna wersja będzie podlegała konsultacjom społecznym przewidzianym dla tego rodzaju dokumentów.

 Logo.jpeg
 

Wersja XML