Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG.6220.5.2016                                                                                   Ujazd,  dnia 17 maja 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Zbigniewa Juszczak – pełnomocnik firmy Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Olszowej, działka ewid. nr 350 obręb 0058 Olszowa”.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.                                                                                                       

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska

                                                                                 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k

      Adres do korespondencji:

      Zbigniew Juszczak - pełnomocnik

      ZPU Hi-Eko S.C. ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole

 1. „Haba-Beton” Johann Bartlechner Sp. z o.o.
 2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
 3. Materla Aleksander
 4. Gmina Ujazd
 5. Tauron Dystrybucja Sp. akcyjna oddział w Opolu
 6. Schaumburger Immobilien Sp. z o.o.
 7. Rekers Polska Sp. z o.o.
 8. A.a.

 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa 

Wersja XML