Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG.6220.7.2016                                                                   Ujazd,  dnia 18 sierpnia 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Wiesława Kapica pełnomocnika Gminy Ujazd zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych
Gminy Ujazd, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach
wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne”.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.                                                                                                              

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                               (-) Monika Jastrzembska

 

 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Wiesław Kapica pełnomocnik Gminy Ujazd

      Technika grzewcza i sanitarna

      ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik

 1. Powiat strzelecki

 2. Tauron Dystrybucja Sp. akcyjna

 3. Gralka Joachim

 4. Gralka Gabriela

 5. Cieślik Wilhelm

 6. Cieślik Gertruda

 7. Gmina Ujazd

 8. Pawletko Mariola

 9. Sudomirski Bartosz

 10. Szopa Brygida

 11. Jackowski Adam

 12. Jackowska Barbara

 13. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Sieroniowice 

Wersja XML