Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG.6220.9.2016                                                                    Ujazd,  dnia 26 września 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Wiesława Kapica pełnomocnika Gminy Ujazd zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i budynku gospodarczego”.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.                                                                                                               

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Wiesław Kapica pełnomocnik Gminy Ujazd

      KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

      ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik

 1. Marszałek Województwa Opolskiego
 2. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu
 3. Gmina Ujazd
 4. Kucharczyk Łukasz
 5. Wójtowicz Dariusz
 6. Kainka Norbert
 7. Muras Wilibald
 8. Muras Irena
 9. Szopa Arnold
 10. Szopa Mariola
 11. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Ujazdu 

Wersja XML