Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG.6220.10.2016                                                                  Ujazd,  dnia 27 września 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Wiesner pełnomocnika MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa hali produkcyjnej Mubea 2 zlokalizowanej na terenie działek 29/27, 1/10, 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3, 265/3, 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.           

                                               Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                 (-) Tadeusz Kauch                                                                                                                                                                                     

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Adam Wiesner pełnomocnik MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

      Biuro TAKENAKA

      ul. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

 1. TRU-FLEX Sp. z o.o.
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. akcyjna
 3. Gmina Ujazd
 4. TADWIL INVEST VII Sp. z o.o., Sp. komandytowo-akcyjna
 5. Krawiec Krystyna
 6. Jendrzejek Roman
 7. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Brzezinie
 8. Mateja Zygmunt
 9. Bartodziej Paweł
 10. A.a.

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Zimna Wódka i sołtys wsi Olszowa 

Wersja XML