Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży w formie bezprzetargowej działki nr 79/3, o pow. 0,0203 ha, położonej w Jaryszowie

ZARZĄDZENIE  NR   0050. 151.2016

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia  29 września 2016r  

 

w sprawie :  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej , położonej w Jaryszowie przeznaczonej  do  sprzedaży  w formie bezprzetargowej .

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym

/Dz.U z 2015r. poz. 1515,1890/ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2015r.  poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65/,   zarządzam , co następuje :

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową  położoną w Jaryszowie

nr 79/3, k.m. 1, pow. 0,0203 ha , jedn. rej. G.252 , Kw nr OP1S/00034100/6

 

W/w nieruchomości  stanowią   własność Gminy Ujazd i jest  wolna  od  obciążeń  i zobowiązań.

§ 2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 2 pkt.6  ustawy o  gospodarce nieruchomościami  z dnia  21 sierpnia 1997r / Dz. U z 2015r.  poz. 1774, 1777, z 2016r. poz. 65/,   na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości .

Sprzedaż następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych będących własnością jednej osoby. Zarząd Powiatu Strzeleckiego nie jest zainteresowany przejęciem w/w działki pod drogę.

 

§ 3

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Jaryszów, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XLII/233/2009  z dnia 27 października 2009r.  działka o nr ewid. 79/3  -położona jest  na terenie oznaczonym symbolem:

KDD-  drogi i ulice w ciągu dróg gminnych – klasy dojazdowej.

 

§ 4

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej  załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez : ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni .

 

§5

 

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości, wymienionej  w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

DOCXwykaz dz. bezprzetargowo.docx
 

 

                                                                                                                                

 

Wersja XML