Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG.6220.11.2016                                                                  Ujazd,  dnia 5 października 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Borkowskiego pełnomocnika Gminy Ujazd  zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa oraz termomodernizacja istniejącego obiektu użyteczności publicznej – Miejskiego Domu Kultury w Ujeździe przy ul. 3-go Maja 5 wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe z przeznaczeniem na cele kultury”.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

           

                                               Z up. Burmistrza Ujazdu

(-) Monika Jastrzembska

                                                                                                         

                                                                                  

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:            

 1. Tomasz Borkowski – pełnomocnik Gminy Ujazd
 2. Barzantny Adrian
 3. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
 4. Gmina Ujazd
 5. Soluch Waldemar
 6. Kołodziej Karol
 7. Kołodziej Anna
 8. Kaszta Piotr
 9. Kaszta Joanna
 10. Olesz Grzegorz
 11. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

 1. 1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
 2. 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
 3. 3. Miejsce realizacji inwestycji- Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców  
Wersja XML