Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.7.2016

RG.6220.7.2016                                                                  Ujazd, dnia 18 października 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.7.2016 z dnia 18 października 2016 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 18 października 2016 r. na wniosek Pana Wiesława Kapica pełnomocnika Gminy Ujazd z dnia 16.08.2016 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych
Gminy Ujazd, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                             

Okres publikacji: od 18-10-2016 r.  do 02-11-2016 r.  

                                                                        

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska        

Wersja XML