Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE

RG.6220.11.2016                                                                Ujazd, dnia  31 październik 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oraz termomodernizacja istniejącego obiektu użyteczności publicznej – Miejskiego Domu Kultury w Ujeździe przy ul. 3-go Maja 5 wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe z przeznaczeniem na cele kultury”, że:

1) uzyskano pisma od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17.10.2016r. Nr WOOŚ.4241.375.2016.MSe odmawiające wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia, ponieważ nie należy ono do planowanych przedsięwzięć o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71);

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.42.2016.AS z dnia 24.10.2016r., w którym stwierdził, że nie może zająć stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest kwalifikacji wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71);

2) zakończono zbieranie materiału dowodowego dotyczącego w/w postępowania. Inwestycja nie należy do planowanych przedsięwzięć o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                            

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska

                                                                                               

Wersja XML