Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2016

BURMISTRZA UJAZDU z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271) oraz z Uchwały nr XXXIV.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Dzierżawa gruntu nastąpi na okres pięciu lat w formie bezprzetargowej.

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          Tadeusz Kauch

 


DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-bezprzetargowo 5 lat.doc
 

 

 

Wersja XML