Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG.6220.16.2016                                                                     Ujazd,  dnia 25 listopada 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam,  że na wniosek Pani  Magdaleny Pomierskiej pełnomocnika firmy IFA Powertrain Polska Sp. z o.o. zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części hali z funkcji produkcyjno-magazynowej na lakiernię, zawartą w osiach A-C/5-15, w realizowanej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na trenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/3, obręb Zimna Wódka w gminie Ujazd ”.

 

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 KPA strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 40  § 4 KPA Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 KPA w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. 

                                                         Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                  (-) Monika Jastrzembska

                                                                                                                                                

       Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Magdalena Pomierska  pełnomocnik IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.  ul. Dobra 26, 60-595 Poznań  
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. akcyjna
 3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu
 4. Gmina Ujazd
 5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
 6. Tadwil Invest VII Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna
 7. A.a. ​​​​​

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

 1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
 3.  Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa i wsi Zimna Wódka 
Wersja XML