Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji

RG.6220.12.2016                                                                Ujazd, dnia 3 stycznia 2017 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.12.2016 z dnia 3 stycznia 2017 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2017r. na wniosek Pana Pawła Musioł- pełnomocnika Gminy Ujazd z dnia 31.10.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 02.11.2016 r.) wydana została decyzja umarzająca postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej pn.: „Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe realizowanego w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 03-01-2017 r.  do 17-01-2017 r.  

                                             

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch

            

Wersja XML