Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

Ujazd, dnia 10.01.2017 r.

Nr RG.6721.2.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka
i Sieroniowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały nr XXV.136.2016 z dnia 28 listopada  2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.

Obszar objęty planem położony jest w dwóch rejonach, w tym:

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 1 lutego 2017r

Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach pracy urzędu, a także drogą elektroniczną na adres  e-mail: umig@ujazd.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch

Wersja XML