Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarzadzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.185.2017 z dnia 26 stycznia 2017r w sparwie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 , mieszczącego się w budynku w Ujeździe przy ul. Kwiatowej 3

 

 

ZARZĄDZENIE  NR   0050.185.2017

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia  26 stycznia 2017r 

 

w sprawie sprzedaży  w formie bezprzetargowej , na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 3, mieszczącego się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 3 w Ujeździe,  na dz . nr 884/12 , k.m. 6, o pow. 0,1248 ha .

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym

/Dz.U z 2016r. poz. 446/ art. 34, ust.1 pkt.3 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2016r.  poz. 2147/,   zarządzam , co następuje :

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy , lokal mieszkalny nr 3 , położony w budynku mieszkalnym , wielorodzinnym , podpiwniczonym , dwukondygnacyjnym  o 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Kwiatowej nr 3 w Ujeździe . Budynek położony jest na działce nr 884/12, k.m. 6 , o pow. 0,1248 ha, , dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta Kw nr OP1S/00048628/4. Ułamkowe części gruntu w 247/1000 częściach, przynależne do w/w lokalu  sprzedane zostaną na własność .

 

§ 2

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ujazd , uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015r. działka nr 884/12 położona jest na terenie  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej . Teren oznaczony symbolem MW.1. oraz niewielka część działki położona jest na terenie dróg publicznych oznaczona symbolem KDD.1 .

§ 3

Sprzedaż nieruchomości lokalowej nastąpi w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2016r.  poz. 2147/.

 

§ 4

Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , stanowiący załącznik do niniejszego  zarządzenia , który podany zostanie  do publicznej wiadomości  poprzez : ogłoszenie  na stronie  internetowej www.bip.ujazd.pl , w prasie lokalnej  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .

§ 5

Osoby , którym w odniesieniu do nieruchomości , wymienionej w wykazie , służy roszczenie w ich  nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                             Tadeusz Kauch

DOCXwykaz.docx (16,54KB)
 

Wersja XML