Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji RG.6220.18.2016

RG.6220.18.2016                                                                       Ujazd, dnia 7 luty 2017 r.

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.18.2016 z dnia 7 luty 2017 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2017 r. na wniosek Pana Marcina Cwielong  wydana została decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku przetwórstwa rolno-spożywczego (produkcja i sprzedaż win, cydru oraz soku z jabłek i winogron) oraz murów oporowych w miejscowości Balcarzowice”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 07-02-2017 r.  do 21-02-2017 r.  

 

                                              

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch 

Wersja XML