Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RG.6220.2.2017

RG.6220.2.2017                                                                           Ujazd, dnia 7 marca 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam,  że na wniosek Pana  Roberta Respondek pełnomocnika  SOTRAB Bartosz Berlak zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego, budynku magazynowego, budynku biurowo-socjalnego, parkingu dla samochodów osobowych i zjazdu z drogi publicznej oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Olszowa”.

Zgodnie z art. 73 KPA strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 40  § 4 KPA Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 KPA w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                               (-) Monika Jastrzembska

      

   Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Robert Respondek – pełnomocnik SOTRAB Bartosz Berlak

ul. Jana Rychla 6/14, 47-100 Strzelce Opolskie 

 1. FREMATO POLSKA Sp. z o.o.
 2. Gmina Ujazd
 3. REKERS POLSKA Sp. z o.o.
 4. Wanicki Wiesław
 5. Wanicka Małgorzata
 6. Zielonka Stefan
 7. Zielonka Grażyna
 8. Puchalik Ireneusz
 9. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

 1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
 3. Miejsce realizacji inwestycji – sołtys wsi Olszowa 
Wersja XML