Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RG.6220.3.2017

RG.6220.3.2017                                                                                Ujazd,  dnia 24 marzec 2017r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Joanny Atamaniuk pełnomocnika Prologis Poland LXI SP. z o.o. zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Logistycznego „ProLogis Ujazd” w rejonie wsi Sieroniowice i Zimna Wódka na działkach o nr ewidencyjnych: 615, 489/2, 1005, 44/3, 1007, 90/4, 98/2, 99/7, 102/7, 105/8”.

 

Zgodnie z art. 73 KPA strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie art. 40  § 4 KPA Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 KPA w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

                                                                       Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                       (-) Monika Jastrzembska

                                                     

 

           

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. Joanna Atamaniuk  pełnomocnik Prologis Poland LXI SP. z o.o.

      ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice   

 1. Golenia Leonard
 2. Kulik Adrian
 3. Gmina Ujazd
 4. Glob Nieruchomości – Knyziak i Żółtowski SP. jawna
 5. Gralka Joachim
 6. Gralka Gabriela
 7. Kauder Waldemar
 8. Palarz Józef
 9. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jaryszowie
 10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 11. Fogel Waldemar
 12. Fogel Regina
 13. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Sieroniowice i wsi Zimna Wódka 

Wersja XML