Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.204.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. w sparwie wykazu nieruchomości Gminy przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Ujeździe, Niezdrowicach, Zimnej Wódce i Jaryszowie

  ZARZĄDZENIE  NR  0050. 204 .2017

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia      25 kwietnia 2017r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach  Ujazd, Niezdrowice, Zimna Wódka i Jaryszów.

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o   samorządzie   gminnym

/Dz. U. z 2016r. poz. 446 / i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. z 2016 poz. 2147/,  zarządzam , co następuje :

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowe

o następujących numerach ewidencyjnych :

 

-2356, o pow. 0,1761 ha, G.345, Kw nr OP1S/00006553/1 , położona w Ujeździe , przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa –jednorodzinną z usługami i rzemiosłem – symbol terenu MNU-2 w m.p.z.p. zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII.93/2012  z 26.04.2012r .

Cena wywoławcza:  123 500,00 + 23 % VAT .

 

-2246/6, o pow. 0,1092 ha ,G.345, Kw nr OP1S/00006553/1, położona w Ujeździe , przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa –jednorodzinną z usługami i rzemiosłem – symbol terenu MNU-2 w m.p.z.p. zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII.93/2012  z 26.04.2012r .

Cena wywoławcza:  42 000,00 + 23 % VAT .

 

-365/3, o pow. 0,5000 ha ,G.956,OP1S/00040196/0, położona w Ujeździe ,   przeznaczona pod działalności produkcyjno-usługową oraz usługi komercyjne , symbol terenu : PP, UCk, ZZ w  m.p.z.p.  zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/109/2004  z 28.09.2004r.

Cena wywoławcza:  243 000,00 + 23 % VAT .

 

-317/2, o pow. 0,0767 ha, G.2, Kw nr OP1S/00032641/6 , położona w Zimnej Wódce , przeznaczona pod działalność mieszkaniowo-  jednorodzinną,  o symbolu  terenu „MN ” w  m.p.z.p.

zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/101/04 z dnia 06.07.2004r.

Cena wywoławcza:  34 100,00 + 23 % VAT .

 

-317/13, o pow. 0,0910 ha, G.2, Kw nr OP1S/00032640/9 , położona w Zimnej Wódce , przeznaczona pod działalność mieszkaniowo-  jednorodzinną,  o symbolu  terenu „MN ” w  m.p.z.p.

zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/101/04 z dnia 06.07.2004r.

Cena wywoławcza:  40 700,00 + 23 % VAT .

 

-317/16, o pow. 0,0907 ha, G.2, Kw nr OP1S/00032650/2 , położona w Zimnej Wódce , przeznaczona pod działalność mieszkaniowo-  jednorodzinną,  o symbolu  terenu „MN ” w  m.p.z.p.

zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/101/04 z dnia 06.07.2004r.

Cena wywoławcza:  40 500,00 + 23 % VAT .

 

-534/3, o pow. 0,0099 ha, G.252, Kw nr OP1S/00034100/6 , położona w Jaryszowie, przeznaczona dla funkcji mieszkaniowej  jednorodzinnej , o symbolu  terenu „MN.40 ” w  m.p.z.p. zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/233/2009 z dnia 27.10.2009r

Cena wywoławcza:   4 300,00 + 23 % VAT .

 

W/w nieruchomości nie są obciążone prawem użytkowania wieczystego, służebności, żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innych umów skutkiem , których byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie są zadłużone i nie posiadają żadnych zaległości finansowych.  Stanowią własności Gminy Ujazd i  posiadają   urządzone  księgi wieczyste .  Wszystkie w/w nieruchomości sprzedane zostaną w przetargach ustnych nieograniczonych .

§2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 1  ustawy o  gospodarce  nieruchomościami  z dnia  21 sierpnia  1997r. /Dz. z 2016 poz. 2147/ na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2014r. poz. 1490 / .

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni .

 

§ 5

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości, wymienione  w wykazie,   służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                                                            

 

DOCwykaz.doc
 

                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                             Tadeusz Kauch

 

 


 

Wersja XML