Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaorywania dróg będących własnością gminy Ujazd

Szanowni Mieszkańcy Gminy UJAZD.

    Zwracam się do Państwa w sprawie nasilającego się w ostatnim czasie problemu zaorywania dróg będących własnością gminy Ujazd.  Działania takie doprowadzają do utrudnień komunikacyjnych i szeregu konfliktów społecznych, jak również narażają gminę na konsekwencje finansowe związane z utratą dotacji na realizację inwestycji drogowych. Zdarzają się sytuacje, że w trakcie przebudowy drogi, jeszcze przed odbiorem końcowym robót zostają zniszczone wykonane pobocza dróg, a nawet jezdnie. Postępowanie takie jest niezrozumiałe i naganne. To są przecież drogi dojazdowe do pól, gospodarstw oraz posesji i mają służyć przede wszystkim Państwu – wszystkim Mieszkańcom Gminy Ujazd.
Pragnę więc zaapelować do wszystkich rolników i właścicieli gruntów przylegających do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg, nie zaśmiecać i nie zaorywać rowów
i poboczy dróg.
    Jednocześnie przypominam,  że wszyscy właściciele lub osoby władające nieruchomościami są zobowiązani do ochrony znaków granicznych. Znaki te nie mogą być niszczone, usuwane lub przesuwane, ponieważ sytuacja taka uniemożliwia ustalenie granic w terenie.
    Informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia opisanych powyżej sytuacji naruszenia pasa drogowego gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne.
Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność Państwa i mam nadzieję, że mój apel spotka się ze zrozumieniem.
 
Z poważaniem
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
 
KONSEKWENCJE KARNE
za niszczenie lub uszkadzanie dróg publicznych

Zgodnie z art.99 oraz art.100 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  /Dz.U. Z 2010r. Nr 46 poz. 275 z późniejszymi zmianami/.
Art.99.§1. Kto:
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,
3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 
Art.100 Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
Art. 101. Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
Wersja XML