Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie NR 0050.209.2017 Burmistrza Ujazdu

ZARZĄDZENIE NR 0050.209.2017

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w formie bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2147) oraz Uchwały nr XXX.178.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym w trzech załącznikach do niniejszego zarządzenia.

 § 2

1.Wykazy o których mowa w § 1, podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ich w gablotach  ogłoszeniowych sołectwa w danej miejscowości oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch

PDFzał. 1.pdf
PDFzał.2.pdf
PDFzał.3.pdf
 

Wersja XML