Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

RG.6220.5.2017                                                                      Ujazd, dnia 19 czerwca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) Burmistrz Ujazdu zawiadamia, że  w dniu 19.06.2017 roku na wniosek (uzupełniony w dniu 13.06.2017r.) Pani Elżbiety Mikuła – pełnomocnika GUSTAV WOLF Polska Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zakładu obróbki drutu  na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefa Gliwicka, Kompleks Ujazd C i D”.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się  do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco  oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich,

- Marszałek Województwa Opolskiego.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego udziału w każdym jego stadium.  W związku z tym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia

            Uwagi lub wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie od 19.06.2017 r. do 19.07.2017 roku.

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie-zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimna Wódka.

 

           Burmistrz Ujazdu

                                                                                                           (-) Tadeusz Kauch                   

Wersja XML