Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE

RG.6220.5.2017                                                                       Ujazd, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Pani Elżbiety Mikuła – pełnomocnika GUSTAV WOLF Polska Sp. z o.o.  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu obróbki drutu  na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefa Gliwicka, Kompleks Ujazd C i D”.

 

Przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe,ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

 

Zawiadomienie/obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscu planowanego przedsiewzięcia. 

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
(art.49 k.p.a.).

                                                                                            

                                                                                                                   Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska

Wersja XML