Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m. Olszowa i Zimna Wódka-Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m. Olszowa i Zimna Wódka

Gmina Ujazd w okresie od 02.2017 r. do 10.2017 r. zrealizowała inwestycję pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m. Olszowa i Zimna Wódka w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wartość całkowita projektu wyniosła 1 996 493,77 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gminie Ujazd przyznano dotację celową w wysokości 981 134,30 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Zadanie polegało na rozbudowie drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejskiej w miejscowościach Olszowa i Zimna Wódka w Strefie Aktywności Gospodarczej w Gminie Ujazd. Zadanie obejmowało budowę 4 szt. zatok autobusowych tj. po prawej stronie przed skrzyżowaniem z ul. Irlandzką, za skrzyżowaniem z ul. Niemiecką, przed drogą wjazdową do zakładu FM oraz po lewej stronie przed skrzyżowaniem z ul. Francuską przy przysiółku Komorniki, o łącznej powierzchni 483,60 m2. Wzdłuż zatok wybudowano chodniki z kostki betonowej o szer. 2,00 m o łącznej powierzchni 412,50 m2. Na odcinku od dz nr 116/9 do skrzyżowania z ul. Francuską i do istniejącego przed inwestycją chodnika po prawej stronie wybudowano ciągu pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m i powierzchni 1677,40 m2. Przebudowano także drogę z kostki betonowej na odcinku od km 1 + 398 do km 2 + 135 na długości 737,00 m. Przebudowa obejmowała rozbiórkę nawierzchni betonowej, stabilizację cementem istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, wzmocnienie geokratą polipropylenową oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Na całym przebudowanym odcinku powstała jezdnia z betonu asfaltowego, z jedno lub dwustronnym spadkiem poprzecznym 2%. Na końcowym odcinku ul. Europejskiej - na skrzyżowaniu z ul. Amerykańską wybudowano rondo jednopasowe, czterowlotowe. Prócz budowy samego ronda w jego obrębie zrealizowano następujące zmiany: budowa ciągów pieszo- rowerowych, budowa zjazdów, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka kostrukcji nawierzchni istniejącego skrzyżowania, budowa rowów chłonno- odparowujących, wycinka kolidujących drzew. Całkowita powierzchnia ronda to 9880,80 m2, w tym jezdnia - 2911,00 m2, ścieżka pieszo - rowerowa - 1198,00 m2, pierścień ronda - 707,00 m2, zieleń- 4576,00 m2. Rzeczowa inwestycja obejmowała także oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Wersja XML