Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RG.6220.9.2017

RG.6220.9.2017                                                                                Ujazd,  dnia 1 grudnia  2017r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 61 § 4 KPA (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Pani Agnieszki Ziółkowskiej oraz Pani Elżbiety Walkowiak prowadzących działalność EKO-LOG Ochrona Środowiska Agnieszka Ziółkowska Elżbieta Walkowiak Sp. Cywilna - pełnomocników firmy BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefy Ujazd na działkach o numerach: 29/31, 29/32, 29/22, 29/20, 28/9, 26/20, 26/21, 28/10”.

 

Zgodnie z art. 73 KPA strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie art. 40  § 4 KPA Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 KPA w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

                       

                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                                                 (-) Monika Jastrzembska                                                            

                       

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

 1. EKO-LOG Ochrona Środowiska

      Agnieszka Ziółkowska Elżbieta Walkowiak Sp. Cywilna -  pełnomocnicy BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o.  

      Al. W.Roździeńskiego 190B, 40-203 Katowice  

 1. Mubea Automotive Poland Sp. z o.o.
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. akcyjna
 3. TRU-FLEX Sp. z o.o.
 4. Gmina Ujazd
 5. GUSTAV WOLF Polska Sp. z o.o.
 6. PRIMS Sp. z o.o., Sp. komandytowo-akcyjna
 7. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Zimna Wódka.

Wersja XML