Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice”

Ujazd, dnia 1 grudnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA UJAZDU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV.136.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. we wszystkie dni robocze oraz w weekendy w dniach: 16, 17, 23 oraz 30 grudnia 2017r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, pokój nr 11, w weekendy w godzinach od 8:30 do 12:30 w Sali Narad.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 3 stycznia 2018 r. o godz. 1600 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia w/w projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Ujazdu na w/w adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: umig@ujazd.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2018 r.

 

Tadeusz Kauch

Burmistrz Ujazdu

Wersja XML