Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPOP.05.04.00-16-0002/16 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe

RPO+OPO+EFRR.jpeg

 

W dniu 22.12.2016 r. Gmina Ujazd podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 – Gospodarka wodno – ściekowa.

Ogólna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4.413.589,43 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 79,99 % wydatków kwalifikowalnych.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlanych oraz remontowych na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Ujeździe. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą polegać na modernizacji istniejących obiektów oraz budowie nowych elementów/pomieszczeń na obszarze zakładu. Dzięki wdrożeniu inwestycji nastąpi:
-podniesienie efektywności procesu oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie przepustowości dostosowanej do ilości ścieków i wielkości powstających ładunków zanieczyszczeń,
- wzrost stopnia wydajności oczyszczalni do wysokości adekwatnej do jej rzeczywistego zapotrzebowania,
-poprawa jakości ścieków poprzez założony w procesie ich oczyszczania etap usuwanie biogenów.

Rozbudowa obiektu będzie polegała na realizacji działań zmierzających do uruchomienia procesu oczyszczania ścieków w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w układzie tłokowym, przy jednocześnie maksymalnie możliwym wykorzystaniu istniejących obiektów. Nastąpi tym samym zmiana układu technologicznego korespondująca z zachowaniem dotychczas stosowanej metodyki samego procesu oczyszczania ścieków. Przyjęte zadania polegające na budowie nowych lub modernizacji istniejących obiektów/elementów oczyszczalni ścieków w pełni odpowiadają na stwierdzone ograniczenia wpływające na wydajność pracy zakładu. Ich realizacja umożliwi przyjęcie zakładanej i wynikającej z wielkości aglomeracji Ujazd liczby ścieków oraz doprowadzi do zwiększenia efektywności procesu ich oczyszczania.

W efekcie realizacji inwestycji osiągnięte zostaną następujące mierzalne efekty:

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.

Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu - 3165 RLM

Wersja XML