Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPOP.03.01.01-16-0008/16 - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - projekt partnerski

Brak opisu obrazka

 

W dniu 03.07.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Projekt jest projektem partnerskim. Porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego podpisało 9 partnerów – Gmina Kędzierzyn – Koźle (lider projektu), Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Reńska Wieś, Gmina Ujazd, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

Ogólna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30.272.389,34 zł. Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 75,7 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt zintegrowany obejmuje zadania, które w kompleksowy sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych zanieczyszczeń. Zwiększą efektywność energetyczną transportu publicznego na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego i przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego. Inicjatywa będzie realizowana na obszarze powiatów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego oraz gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie. Z uwagi na przeprowadzone inwestycje dotyczy ona także gminy Leśnica, nie będącej partnerem projektu. Realizacja projektu, dzięki wykonaniu zadań, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Zaproponowane rozwiązania z zakresu organizacji ruchu zachęcają do rezygnacji z indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz transportu publicznego i transportu rowerowego (dł. Dróg rowerowych 26,44 km), co, poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum, wpłynie na ograniczenie produkcji spalin i poprawę komfortu jazdy. Realizacja inwestycji również w istotnym stopniu wpłynie na ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska. Ponadto, wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, parkingów „P&R” (2 obiekty, 219 miejsc) „B&R” (2 obiekty, 85 miejsc), przyczyni się do zmniejszenia przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. Zarówno budowa chodników i ścieżek rowerowych, jak i montaż oświetlenia drogowego ma na celu zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym dostępu do bezpiecznych przystanków. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszaru. Wykonane badania dowodzą, że do czynników najczęściej ocenianych negatywnie przez mieszkańców należy infrastruktura techniczna, taka jak drogi, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe. Niska ocena tych elementów przekłada się na niski komfort zamieszkania i niską atrakcyjność inwestycyjną.

Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Ponadto projekt przyczyni się do realizacji celów pobocznych, którymi są: wsparcie transportu publicznego oraz transportu niezmotoryzowanego.

W ramach projektu Gmina Ujazd zrealizuje zadanie „Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w gminie Ujazd”. Czas realizacji zadania II kwartał 2017r. - III kwartał 2018r. Zadanie składa się z dwóch etapów:
1) Wzdłuż ul. Europejskiej w zakresie drogowym prace będą obejmowały budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej ul. Europejskiej oraz budowę wyspy przystankowej i zatoki autobusowej wraz z chodnikiem po północnej stronie ul. Europejskiej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. W zakresie elektrycznym realizacja prac będzie prowadzić do budowy oświetlenia po stronie południowej ul. Europejskiej oraz w rejonie zatoki autobusowej po stronie północnej ul. Europejskiej.
2) Wzdłuż ul. Amerykańskiej w zakresie drogowym prace będą obejmowały budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej ul. Amerykańskiej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. W zakresie elektrycznym prace będą polegać na budowie jednostronnego oświetlenia po zachodniej stronie ulicy Amerykańskiej. Przyjęto założenia : - szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 3,50 m, - ciągi pieszo-rowerowe - nawierzchnia z betonu asfaltowego, - szerokość zatoki - 3,00 m, - szerokość chodnika - 2,50 m, - nawierzchnia zatoki nawierzchnia z betonu cementowego, - nawierzchnia chodnika nawierzchnia z betonu asfaltowego. W chwili obecnej ulice stanowią wyłącznie odcinki ruchu drogowego. Stwierdza się z kolei brak możliwości poruszania się pieszych, rowerzystów czy osób chcących skorzystać w ich ciągu z komunikacji autobusowej. Wszelkie próby w tym zakresie stanowią znaczne niebezpieczeństwo wynikające z braku odpowiedniej infrastruktury i wydzielonych powierzchni.

Koszty kwalifikowalne zadania Gminy Ujazd wynoszą 1.043.808,84 zł.

Wersja XML