Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPOP.03.02.01-16-0014/17 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - projekt partnerski

Brak opisu obrazka

 

W dniu 13.12.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Projekt jest projektem partnerskim. Porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego podpisało 13 partnerów – Gmina Kędzierzyn – Koźle (lider projektu), Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Reńska Wieś, Gmina Ujazd, Gmina Leśnica, Gmina Bierawa, Gmina Pawłowiczki, Gmina Jemielnica, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

Całkowita wartość projektu wynosi 24.026.273,89 zł
Ogólna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 17.383.388,33 zł Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 41,33 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 13 jednostek samorządu terytorialnego i ma charakter zintegrowany. Obejmie głęboką termomodernizację 16 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, w tym jednego obiektu zabytkowego. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.:

• prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

• wymianę i modernizację systemów c.o., wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie, w tym instalację odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła,

• wymianę i modernizację systemów c. w. u. – w tym poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, • montaż systemów AKPiA w celu optymalizacji zarządzania energią,

• montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,

• instalację energooszczędnego oświetlenia LED,

• montaż ogniw fotowoltaicznych.

Produktami projektu będą:

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 16 szt.,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 14 szt.,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0116 MWe,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,82 MWt,

• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 30 436,23 m2.

Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym), ponieważ jego efektem będzie znaczące zwiększenie efektywności energetycznej 16 budynków użyteczności publicznej objętych interwencją, redukcja emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogóle konsumowanej energii.

W ramach projektu Gmina Ujazd zrealizuje zadanie „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne”. Zadanie zostanie zrealizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór autorski). Zgodnie z zaleceniami audytu, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej, ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem o grubości 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła

Wersja XML