Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie

RG.6220.7.2017                                                                    Ujazd, dnia 26 stycznia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam strony o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz dwutorowej linii 110 kV długości 1,8 km w m. Olszowa gm. Ujazd”.

            Organ w dniu 26 stycznia 2018 roku wydał postanowienie nr RG.6220.7.2017 o zawieszeniu na wniosek strony Pana Leszka Lipskiego – pełnomocnika TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Jordana 25, 40-056 Katowice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz dwutorowej linii 110 kV długości 1,8 km w m. Olszowa gm. Ujazd”.

            Zgodnie z art.10 § 1 KPA organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się do zebranych dowodów i materiałów.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska 

Wersja XML