Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opis Gminy Ujazd

Gmina miejsko - wiejska
Powiat: strzelecki - www.PowiatStrzelecki.pl
Województwo: opolskie - www.Opolskie.pl

Położenie
Mapka lokalizacji Gminy UjazdGmina Ujazd leży w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. Od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z województwem śląskim, od południa z miastem Kędzierzyn-Koźle, od zachodu z gminą Leśnica, od północy z miastem i gminą Strzelce Opolskie. Swoim zasięgiem Gmina Ujazd obejmuje miasto Ujazd oraz 9 sołectw. Zajmuje powierzchnię 84 km2, co stanowi 0,89 % ogólnej powierzchni województwa opolskiego. Mieszka w niej 6337 mieszkańców, co stanowi 0,60 % ogólnej liczby ludności regionu, w tym miasto Ujazd zamieszkuje 1660 mieszkańców.

Struktura gospodarcza
Podstawą gospodarki w gminie jest rolnictwo. Wyróżnikiem jest wysoka w skali województwa wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Występujące obszary o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczo-glebowych są podstawą dla intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno-spożywczego. W mieście dobrze rozwinięty jest handel i drobna wytwórczość.

Układ komunikacyjny
Przez teren gminy przebiega autostrada A4 z dwoma węzłami komunikacyjnymi ,,Olszowa’’ i ,,Nogowczyce’’, drogi krajowe Nr 88 relacji Opole – Gliwice i Nr 40 relacji Kędzierzyn-Koźle – Ujazd – Pyskowice, oraz droga wojewódzka Nr 426 relacji Zawadzkie – Strzelce Op. – Olszowa – Zalesie Śl. – Kędzierzyn-Koźle.

Infrastruktura techniczna
Przez teren gminy przebiegają napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć w relacjach: jednotorowa linia 220 kV relacji Blachownia – Łagisza, dwutorowa linia 110 kV o torach: Blachownia – Myśliwska (woj. śląskie) oraz Blachownia – Bumar (woj. śląskie) i dwutorowa linia 110 kV Blachownia – Strzelce Opolskie. Wzdłuż Autostrady A4 przebiega gazociąg wysokoprężny gazu ziemnego relacji Zdzieszowice – Tworzeń (Pn 4,0 MPa, 500 DN). Gmina jest w 100% zelektryfikowana, zwodociągowana i stelefonizowana. Skanalizowany jest teren 6 miejscowości gminy, z których ścieki sanitarne odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ujeździe o przepustowości 550m3/d, z możliwością jej rozbudowy do 1100m3/d.

Atrakcje turystyczne
Pagórkowate ukształtowanie terenu oraz walory przyrodnicze tworzą niepowtarzalny charakter i swojski klimat. Malowniczość i urozmaicenie formy krajobrazu, zwłaszcza leśnego na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i jego otuliny o pow. łącznej 990 ha z występującą tutaj różnorodnością roślinną (400 gatunków roślin naczyniowatych) i zwierzęcą (np. 600 gatunków motyli), osobliwościami przyrody nieożywionej, tj. wąwozami, parowami i wydmami daje możliwość obejrzenia na własne oczy tego, co niepowtarzalne. Liczne zabytki historyczne i kulturalne, miejsca wypoczynku zwiedzać można jadąc rowerem bądź spacerując wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi o dł. 51 km.
Na szczególną uwagę zasługują drewniane świątynie w Olszowej, Kluczu i Zimnej Wódce z XVII wieku oraz kościół parafialny p.w.św. Andrzeja Ap. z XIII wieku, kościół pątniczy p.w. Nawiedzenia NMP z XVIII r. ruiny zamku z XIII wieku i XVIII-wieczny spichlerz w Ujeździe.

Kierunki rozwoju gminy
Wykorzystując istniejące zasoby, a w szczególności autostradę A4 z dwoma węzłami i aktywność mieszkańców, gmina w 2000 roku wyznaczyła sobie jako kierunek działania gospodarczy rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Realizując to zamierzenie dokonano zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy węzłem „Olszowa” i „Nogowczyce’ o pow. 325 ha na przemysłowe, usługowo-produkcyjne, magazynowo-składowe, obsługi komunikacji samochodowej, usług handlu i gastronomii. Obecnie teren ten jest uzbrajany pod kątem oczekiwań przyszłych inwestorów.

Dane statystyczne (stan w dniu 31 styczeń 2006 r.)

 

Wersja XML