Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.9.2017

RG.6220.9.2017                                                                                                                        Ujazd, dnia 14 luty 2018 r. 

         

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.9.2017 z dnia 14 luty 2018 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z zm.) zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2018 r. na wniosek z dnia 29.11.2017 r. Pani Agnieszki Ziółkowskiej oraz Pani Elżbiety Walkowiak – pełnomocników BITO Technika Magazynowa SP. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zakładu BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefy Ujazd na działkach o numerach: 29/31, 29/32, 29/22, 29/20, 28/9, 26/20, 26/21, 28/10”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                       

Okres publikacji: od 14-02-2018 r.  do 01-03-2018 r.  

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch

                                                                                             

Wersja XML