Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050.276.2018 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.276.2018

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz.U. 2018 poz. 994) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ich w gablotach  ogłoszeniowych sołectwa w danej miejscowości oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- bezprzetargowo - zał. 1.pdf (225,66KB)
 

Wersja XML