Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.7.2017

RG.6220.7.2017                                                                          Ujazd, dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.7.2017 z dnia 4 czerwca 2018 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2018 r. na wniosek z dnia 12.10.2017 r. Pana Leszka Lipskiego – pełnomocnika TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna uzupełnionego wnioskiem w dniu 23.11.2017 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz dwutorowej linii 110 kV długości 1,8 km w m. Olszowa gm. Ujazd”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                            

Okres publikacji: od 04-06-2018 r.  do 18-06-2018 r.  

   

 

                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                      (-) Tadeusz Kauch

Wersja XML